Start Oddziały ogólnopsychiatryczne  Oddział
detoksykacyjny
Oddział   Nerwic ZOLP Rudziszki WOTUW Oddział   Dzienny
 

MISJA SZPITALA

Zdrowie psychiczne najwyższym dobrem człowieka”


Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie jest jednostką samodzielną od 1996 roku , administracyjnie podlega Samorządowi Województwa warmińsko – mazurskiego. Cieszy się niemal 60 letnią tradycją sprawowania opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Szpital zajmuje niszę stacjonarnego i ambulatoryjnego lecznictwa na podstawie wyznaczonej rejonizacji dla ludności powiatów: ełckiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, oleckiego, gołdapskiego, piskiego, węgorzewskiego oraz pozostałej części województwa warminsko-mazurskiego, województw ościennych, przyjezdnych z innych części kraju i cudzoziemców.

Teren działania szpitala jest środowiskiem rolniczym o dużym bezrobociu mającym znaczny wpływ na zachowania prozdrowotne mieszkańców i ich zdrowie psychiczne. Zauważamy tendencje wzrostu zachorowalności na zaburzenia psychiczne z uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych, zaburzenia nerwicowe, lękowe i depresyjne. Zachorowalność na schizofrenię i zaburzenia endogenne utrzymuje się na tym samym poziomie. Zapotrzebowanie na usługi zdrowotne rozpoznawane jest poprzez współpracę z terenowymi poradniami zdrowia psychicznego i opieką społeczną. Zakres obecnych usług medycznych jakie proponuje szpital jest dostosowany do potrzeb społeczeństwa, zaś oferowane usługi realizowane są w sposób profesjonalny i przyjazny dla pacjenta z zaspokojeniem wszystkich jego potrzeb.

Nasz Szpital jest jednym z trzech specjalistycznych szpital i województwie warmińsko- mazurskim o profilu psychiatrycznym i jedynym w województwie prowadzącym Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i posiadającym w swych strukturach Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.


ODDZIAŁY W STRUKTURZE SZPITALA:

 1. Oddział Psychiatryczny II męski - 43 łóżek

 2. Oddział Psychiatryczny III żeński - 39 łóżek

 3. Oddział Detoksykacyjny Alkoholowy - 40 łóżek

 4. Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych - 15 łóżek

 5. Oddział Psychiatryczny Dzienny - 10 miejsc

 6. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny w Rudziszkach - 70 łóżek

 7. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku - 37 łóżek

PORADNIE AMBULATORYJNE:

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Węgorzewie

 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Giżycku

 3. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Piszu

 4. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Węgorzewie

 5. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku


Działalność lecznicza realizowana jest poprzez:

 • rozpoznawanie, leczenie i rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi;

 • rozpoznawanie, leczenie i rehabilitację osób z zaburzeniami nerwicowymi;

 • leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz zespołów abstynencyjnych spowodowanych uzależnieniem od innych substancji psychoaktywnych;

 • psychoterapię i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;

 • Poradnictwo dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi;

 • Psychoterapię członków rodzin alkoholowych (DDA, osoby współuzależnione);

 • Terapię i ambulatoryjne poradnictwo psychiatryczne;

 • Terapię i poradnictwo ambulatoryjne osób uzależnionych od alkoholu bądź innych środków;

Szpital realizuje również:

 • działalność szkoleniową w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;

 • wykonywanie badań sądowo-psychiatrycznych oraz obserwacji na zlecenie sądów i prokuratury;

 • prowadzenie internacji w ramach oddziałów psychiatrycznych o podstawowym zabezpieczeniu;

 • działania z zakresu promocji zdrowia psychicznego. Działania te umożliwiają poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.


Nadrzędnym celem Szpitala jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie i ciągłe ich doskonalenie.

Świadczenia realizowanie są w sposób życzliwy i profesjonalny, w celu pełnego zrozumienia pacjenta i zaspokojenia jego potrzeb poprzez właściwy dóbr usług.

Powyższy nadrzędny cel realizowany jest poprzez:

 1. Przestrzeganie praw pacjenta;

 2. Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu;

 3. Dbałość o bezpieczeństwo pacjenta, przestrzeganie ustalonych standardów i procedur;

 4. Monitorowanie zakażeń szpitalnych;

 5. Badanie poziomu satysfakcji pacjentów;

 6. Racjonalną i efektywną gospodarką zasobami szpitala.

 7. Wdrożenie, utrzymanie i ciągłe dostosowywanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008


    Świadczenia zdrowotne w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień udzielane są na podstawie umowy, zawartej z Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie. Świadczymy również bezpłatne usługi medyczne dla osób nieubezpieczonych.

Realizujemy w szpitalu program terapeutyczno-rehabilitacyjny umożliwiający osobom z zaburzeniami psychicznymi lepszą adaptację do środowiska szpitalnego, aktywizację pacjentów, uczenie wspólnego podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności, wspieranie chorego w kolejnych kryzysach emocjonalnych i interpersonalnych oraz powrót do aktywnego życia w społeczeństwie.

Nowością w działalności Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie jest realizacja programu terapeutycznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uwikłanymi w przemoc w rodzinie, skierowanego do pacjentów internowanych. Nadrzędnym celem tych oddziaływań ma być osiąganie przez uczestników umiejętności potrzebnych do utrzymywania satysfakcjonujących związków z bliskimi osobami, opartymi na miłości i wzajemnym poszanowaniu swojej autonomii.


StartNasz SzpitalPrzetargiPZPRegulamin StatutKontakt
© SPSPZOZ Węgorzewo